REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA KONCERT LINNOCE
„MIŁOSNA PODRÓŻ DO SERCA WIEDNIA”

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczący sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne organizowane przez LINNOCE.
 2. Regulamin Bileterii Internetowej KupBilecik.pl – regulamin dotyczący sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne, prowadzoną przez bileterię internetową KupBilecik.pl.
 3. LINNOCE – producent i organizator wydarzeń artystycznych, prowadzący działalność pod marką LINNOCE należącej do COALMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, przy ul. Kletówki nr 52 lok. 4, kod pocztowy: 38-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496575, NIP 6842637899, REGON 181069480.
 4. Koncerty – wydarzenia artystyczne odbywające się w ramach działalności LINNOCE, którego miejsce i termin odbywania określane jest przez LINNOCE, każdorazowo przed organizacją danego Koncertu.
 5. Kupujący – osoba nabywająca bilet dla siebie lub dla osób trzecich.
 6. Kasa – punkt sprzedaży biletów.
 7. Widz – osoba, która dysponuje ważnym biletem na Koncert oraz bierze w nim udział.
 8. RCKP – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno, tel. 13 432 18 98, 13 432 09 97, e-mail: rckp@rckp.krosno.pl – partner LINNOCE odpowiedzialny za stacjonarną sprzedaż biletów na Koncert.
 9. pl – platforma sprzedaży internetowej biletów, której operatorem jest SZTOLDO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Własnej 6, w Koszalinie, kod pocztowy: 75-377, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713091, NIP: 6692543084; REGON: 369236917.
§1
Regulamin
 1. Regulamin określa zasady sprzedaży oraz zwrotu biletów na wydarzenia artystyczne organizowane przez LINNOCE.
 2. Sprzedaż oraz zwrot biletów na koncerty odbywa się za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem witryny internetowej kupbilecik.pl lub stacjonarnie w Kasie.
 3. Do sprzedaży biletów na wydarzenie prowadzonej za pośrednictwem platformy kupbilecik.pl zastosowanie ma również Regulamin Bileterii Internetowej KupBilecik.pl dostępny na stronie internetowej: www.kupbilecik.pl/regulamin oraz polityka prywatności KupBilecik.pl dostępny na stronie internetowej: https://www.kupbilecik.pl/polityka. W razie sprzeczności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z Regulaminem Bileterii Internetowej KupBilecik.pl, pierwszeństwo ma Regulamin Bileterii Internetowej KupBilecik.pl.
 4. Kupujący dokonując zakupu biletu na Koncert akceptuje postanowienia Regulaminu, a w przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem KupBilecik.pl również Regulaminu Bileterii Internetowej KupBIlecik.pl.
§2
Bilety
 1. Sprzedaż biletów na Koncerty odbywa się według cennika dostępnego w ramach witryny internetowej KupBilecik.pl oraz w Kasie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie przy ul. Kolejowej 1, 38-400 Krosno. Ceny wskazane w cennikach nie uwzględniają dodatkowych opłat serwisów transakcyjnych oraz kosztów przesyłki, w przypadku wyboru biletu w formie papierowej.
 2. LINNOCE zastrzega sobie prawo do zmian w programie Koncertu bez podania przyczyny.
 3. Cena biletu jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży.
 4. LINNOCE prowadzi sprzedaż biletów następujących rodzajów:
  a) bilet kategorii I; parter – 149 zł;
  b) bilet kategorii II; balkon – 110 zł.
 5. Bilet wskazuje należne kupującemu miejsce siedzące.
 6. LINNOCE zastrzega sobie możliwość weryfikacji posiadania przez Kupującego biletu w momencie wejścia na Koncert.
§3
Sprzedaż
 1. Sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez LINNOCE odbywa się:
  a) w kasie,
  b) za pośrednictwem bileterii internetowej KupBilecik.pl.
 2. Zasady nabywania biletów za pośrednictwem strony internetowej reguluje Regulamin Bileterii Internetowej KupBilecik.pl.
 3. Zapłata za bilet w Kasie może nastąpić wyłącznie w gotówce (PLN).
 4. Przy zakupie biletów w Kasie, LINNOCE wydaje paragon fiskalny.
 5. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przed zakupem biletu/ów. LINNOCE wystawia faktury VAT najpóźniej w terminie 7 dni od daty nabycia biletu w kasie dla osób fizycznych, natomiast dla osób prawnych faktury są wystawiane w momencie zakupu.
§4
Koncerty
 1. Koncerty odbywają się w miejscu i czasie wskazanych na bilecie.
 2. Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie do miejsca odbywania Koncertu.
 3. Po rozpoczęciu spektaklu bilet traci ważność, Widz traci prawo udziału w Koncercie oraz zwrotu biletu. LINNOCE zastrzega sobie możliwość zastosowania odstępstw od niniejszego postanowienia w szczególnych przypadkach.
 4. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz spożywania jedzenia i napojów, palenia tytoniu i wyrobów podobnych, korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń, które mogą przeszkadzać w odbiorze Koncertu.
 5. W przypadkach naruszenia przez Widza Regulaminu, spowodowania lub groźby wystąpienia z winy Widza zagrożenia dla bezpieczeństwa pozostałych widzów, Widz zostanie poproszony o opuszczenie Koncertu. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot biletów.
 6. LINNOCE ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot biletów.
 7. Zakup biletu oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących w RCKP ogólnych zasad bezpieczeństwa. Widz zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektów, w których odbywają się Koncerty, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli LINNOCE lub RCKP. Za przedstawiciela LINNOCE lub RCKP w trakcie Koncertu uważa się każdą osobę legitymującą się identyfikatorem z napisem LINNOCE lub RCKP.
 8. Widz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, jakie poniesie LINNOCE lub RCKP, w tym w przypadku wystąpienia stron trzecich w stosunku do LINNOCE lub RCKP z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez Widza.
 9. W obiektach, w których odbywają się Koncerty zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie bez pisemnej zgody LINNOCE.
 10. LINNOCE dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo Widzom, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za należące do nich rzeczy, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Koncertu.
§5
Zwroty i reklamacje
 1. LINNOCE zastrzega sobie prawo do odwołania Koncertu, zmiany daty, miejsca, zmian w programie Koncertu, w tym zmiany wykonawców bez podania przyczyny.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany daty Koncertu z winy LINNOCE, Kupujący uprawniony jest do zwrotu zakupionego biletu w terminie do 30 dni od planowanej daty Koncertu. W przypadku zwrotów biletów zakupionych za pośrednictwem bileterii internetowej KupBilecik.pl zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy Regulaminu Bileterii Internetowej KupBilecik.pl
 3. W przypadku zmiany terminu Koncertu lub jego odwołania LINNOCE nie pokrywa kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z udziałem w Koncercie i nie odpowiadają za dalej idące roszczenia odszkodowawcze Kupującego.
 4. Zwrotu biletu należy dokonać w kasie RCKP lub w przypadku biletów zakupionych poprzez KupBilecik.pl za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie bileterii internetowej KupBilecik.pl, pod adresem: www.kupbilecik.pl/zwrot.
 5. Podstawą do zwrotu biletu zakupionego w kasie jest bilet z nienaruszonym kuponem.
 6. W przypadku gdy nabycie biletu, zostanie potwierdzone fakturą VAT, podstawą do zwrotu biletu jest akceptacja nabywcy do otrzymania od LINNOCE korekty faktury VAT. LINNOCE może wstrzymać się ze zwrotem ceny biletu do momentu otrzymania podpisanej korekty faktury VAT.
 7. LINNOCE zwróci cenę biletu gotówką w kasie na podstawie okazanego dowodu zakupu. W przypadku rezerwacji i płatności przelewem LINNOCE dokonuje zwrotów na rachunek bankowy Kupującego.
 8. W przypadku odwołania Koncertu informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel.: +48 888 881 523 lub mailowo: gp@linnoce.pl.
 9. LINNOCE dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad zwrotu biletów w odniesieniu do wybranych wydarzeń.
 10. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres LINNOCE lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gp@linnoce.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Koncertu. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez LINNOCE w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany przez reklamującego.
 11. LINNOCE nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Widza w Koncercie spowodowane siłą wyższą lub wywołane z winy Widza.
§6
Dane osobowe
 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, a w przypadku Użytkowników bileterii internetowej KupBilecik.pl także w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie sprzedaży biletów jest COALMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, przy ul. Kletówki nr 52 lok. 4, kod pocztowy: 38-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496575, NIP 6842637899, REGON 181069480, a w przypadku sprzedaży internetowej za pośrednictwem serwisu KupBilecik.pl także SZTOLDO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Własnej 6, w Koszalinie, kod pocztowy: 75-377, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713091, NIP: 6692543084; REGON: 369236917.
 2. Dane Kupującego będą przetwarzane w celu rezerwacji, sprzedaży biletów oraz niezbędnego kontaktu z Kupującym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgody kupującego) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1), a ich przestrzeganie będzie nadzorowała specjalnie wyznaczona do tego celu osoba, z którą można kontaktować się pod adresem ws@linnoce.pl lub przesyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres LINNOCE.
 3. Dane osobowe kupującego podane w procesie sprzedaży biletów będą przechowywane i przetwarzane przez LINNOCE przez okres realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.
 4. Odbiorcami danych Kupującego mogą być poza pracownikami LINNOCE dostawcy usług IT, a także uprawnione instytucje i urzędy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Kupujący wyraża zgodę na wykonywanie przez LINNOCE na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania danych osobowych. W szczególności LINNOCE jest upoważniona do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych Kupujących. 
 8. Kupujący ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 9. Podanie przez kupującego danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rezerwacji i sprzedaży biletów.
 10. Na podstawie danych Kupującego nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 11. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej LINNOCE dostępnej pod adresem: www.linnoce.pl, w zakładce polityka prywatności, a w zakresie sprzedaży za pośrednictwem bileterii internetowej KupBilecik.pl na stronie internetowej KupBilecik.pl dostępnej pod adresem: https://www.kupbilecik.pl/polityka.
§7
Wizerunek i rejestracja Koncertu
 1. LINNOCE planuje utrwalenie i udostępnienie publicznie wideo i foto relacji (z uwzględnieniem transmisji telewizyjnej) Koncertu. W związku z tym, iż wizerunek Widza może być utrwalony w czasie Koncertu w postaci zdjęć lub filmów, Widz w chwili zakupu biletu na Koncert, wyraża zgodę na utrwalanie i publikacje wizerunku lub głosu Widza. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Widz wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz wypowiedzi, utrwalonych przez LINNOCE lub podmioty działające na jej zlecenie w ramach Koncertu, poprzez jego zamieszczenie w sieci Internet (w tym w mediach społecznościowych, na stronach internetowych), w drukowanych materiałach promocyjnych, a także poprzez emisję lub reemisję w telewizji w celach promocyjnych, reklamowych, publicystycznych, naukowo-edukacyjnych oraz kronikarskich (udokumentowania Koncertu). Zgoda obejmuje cały okres od dnia jej wyrażenia do dnia cofnięcia zgody i odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo, terytorialnie) wykorzystania wizerunku. Widz przyjmuje do wiadomości, że z tytułu udzielenia niniejszej zgody, nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie.
 3. Widz wyraża nadto zgodę na przetwarzanie przez LINNOCE danych osobowych związanych z wykorzystaniem mojego wizerunku, np. imię, nazwisko, wizerunek, stanowisko, sylwetka, wygląd, wypowiedź w celu i w sposób wskazany powyżej oraz oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowejlinnoce.pl oraz w kasach biletowych RCKP.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w Regulaminie Bileterii Internetowej KupBilecik.pl stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy LINNOCE a Kupującymi będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest COALMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, przy ul. Kletówki nr 52 lok. 4, kod pocztowy: 38-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496575, NIP 6842637899, REGON 181069480.
2.  Mogą się Państwo z nami kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem adresu e-mail: ws@linnoce.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.
3.  Świadczenie naszych usług, wymaga przetwarzania danych dotyczących naszych klientów, usługodawców, dostawców i innych partnerów, jak również podmiotów, które stanowią naszych potencjalnych klientów, usługodawców, dostawców lub innych partnerów, ze względu na nawiązany z nami lub przez nas kontakt lub publiczne udostępnienie swoich danych i informacji o prowadzonej działalności („klienci” i „partnerzy”). Jeśli dane te dotyczą osoby fizycznej (w tym w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), są one uważane za dane osobowe. Niezależnie od formy prawnej naszych klientów i partnerów, przetwarzamy dane dotyczące osób kontaktowych działających w imieniu naszego klienta lub partnera. Przetwarzamy dane ogólne dotyczące naszych klientów, partnerów oraz osób kontaktowych w zakresie:
a) wszelkich informacji przekazanych nam w trakcie nawiązywania relacji lub wymaganych przez nas od naszych klientów, partnerów oraz osób kontaktowych (np. imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe oraz nazwa reprezentowanej firmy);
b) wszelkich informacji dotyczących naszych klientów, partnerów oraz osób kontaktowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas w związku z nawiązywaniem relacji (np. szczegółowe informacje o zawartych i wykonywanych umowach)
c) wszelkich innych informacji o klientach, partnerach oraz osobach kontaktowych wynikających z nawiązanego z nami lub przez nas kontaktu lub dostępnych publicznie, w tym dane kontaktowe i dane o prowadzonej działalności lub zajmowanym stanowisku (np. informacje zawarte w złożonych ofertach lub ogłoszonych przetargach, zamieszczone na wizytówkach lub w materiałach promocyjnych).
d) Informacji o wykonywaniu przez naszych klientów, partnerów i osoby kontaktowe obowiązków umownych wynikających z zawartych umów;
e) Informacji o wykonywaniu przez nas wobec klientów, partnerów i osób kontaktowych obowiązków umownych wynikających z zawartych umów;
f) Informacji przekazywanych przez klienta, partnera i osobę kontaktową w trakcie naszych relacji, czy to aktywnie, czy na nasze żądanie;
g) Danych osobowych przekazywanych nam w trakcie naszych relacji przez naszego klienta, partnera lub osobę kontaktową, w tym również w przypadkach, kiedy nie wynika to z zawartej umowy.
Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od firmy, którą Państwo reprezentujecie lub innych podmiotów, bądź też z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak strona internetowa reprezentowanej przez Państwa firmy, biuletyny informacji publicznej. Dane takie mogą obejmować także informacje dotyczące sytuacji / ratingu komercyjnego naszych klientów, partnerów lub osób kontaktowych, o ile będzie to niezbędne do dokonania oceny ryzyka finansowego (np. nieterminowych płatności) lub celowości nawiązania współpracy.
4. Przetwarzamy Państwa dane do celów realizacji stosunków umownych z naszymi klientami i partnerami lub w ramach środków przed umownych na podstawie art. 6 par. 1 lit. b) RODO. Niezależnie od formy prawnej naszych klientów i partnerów, przetwarzamy dane dotyczące klientów i partnerów lub potencjalnych klientów i partnerów, jak również osób kontaktowych i reprezentujących do celów realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z relacjami z naszymi klientami, partnerami i potencjalnymi klientami i partnerami i osobami kontaktowymi, w tym relacjami biznesowymi, na podstawie art. 6 par.1 lit. f) RODO.
Możemy także przetwarzać Państwa dane do celów zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi; przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. c) RODO. Takie obowiązki prawne mogą w szczególności wynikać z przepisów prawa podatkowego lub innych przepisów o charakterze publicznoprawnym.
W niezbędnym zakresie przetwarzamy dane osobowe (niezależnie od przetwarzania ich do celów związanych z relacjami z naszymi klientami, partnerami i osobami kontaktowymi, w tym relacjami biznesowymi, lub zapewnienia wypełnienia obowiązków prawnych) do celów realizacji uzasadnionych interesów naszej spółki lub osób trzecich na podstawie art. 6 par. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes może obejmować:
a) zgłaszanie lub odpieranie roszczeń prawnych,
b) zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń,
c) zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych,
d) zapewnienie bezpieczeństwa naszych pomieszczeń i infrastruktury,
e) zarządzanie naszą działalnością i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem,
f) windykacja wierzytelności,
g) przekazywania informacji o naszych produktach, usługach, ofertach, organizowanych wydarzeniach, konkursach i promocjach,
h) utrzymanie lub nawiązanie relacji biznesowej,
i) prowadzenie działań analitycznych i statystycznych,
j) archiwizację danych.
5. Jeśli zapewniamy osobie fizycznej możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane osobowe objęte taką zgodą do celów określonych w takiej zgodzie na podstawie art. 6 par. 1 lit. a) RODO.
Należy pamiętać, że:
­ -wyrażenie zgody jest dobrowolne;
­ -niewyrażenie zgody lub wycofanie udzielonej zgody może jednak mieć pewne konsekwencje, o których poinformujemy przed przedstawieniem możliwości wyrażenia zgody;
­- udzielona zgoda może zostać w dowolnej chwili wycofana ze skutkiem prospektywnym, np. poprzez przekazanie nam zawiadomienia pocztą lub e-mailem z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych.
6. Przekazywanie danych określonych w pkt. 3 powyżej jest niezbędne do nawiązania i utrzymania relacji, w tym relacji biznesowych, z naszą organizacją, chyba że przed zgromadzeniem danych lub w chwili ich gromadzenia zostanie ustalone inaczej. Bez uzyskania tych danych nie bylibyśmy w stanie nawiązać i utrzymać stosownych relacji z Państwem.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, chyba że w określonym przypadku zbierania danych wskażemy inaczej.
7. Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
­-Usługodawcom, którzy na podstawie odrębnie zawartych z nami umów, świadczą określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych, a także zatwierdzonych podwykonawców naszych usługodawców;
­-podmiotom prywatnym lub publicznym, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku prawnego.
8. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. W trakcie relacji z Państwem nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, osoby, których dane dotyczą, otrzymają od nas stosowną odrębną informację zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.
10. Państwa dane przechowywane są przez czas trwania relacji biznesowej z Państwem lub reprezentowaną przez Państwa firmą. Po zakończeniu takiej relacji Państwa dane mogą być przechowywane dla celów przyszłych kontaktów biznesowych, o ile i w zakresie w jakim pozostajecie Państwo reprezentantami danej firmy.
Przechowujemy dane osobowe, dopóki mamy uzasadniony interes w ich przechowywaniu, a interes osoby, której dane dotyczą, w powstrzymaniu dalszego przetwarzania nie jest wiążący.
Możemy także nadal przechowywać dane, nie posiadając już uzasadnionego interesu, o ile istnieje stosowny obowiązek prawny (np. w celu wypełnienia ustawowych obowiązków z zakresu przechowywania danych). Usuwamy dane osobowe nawet bez żadnego działania ze strony osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie z chwilą, gdy ich dalsze przechowywanie przestanie być niezbędne do celów, do których były one gromadzone lub w inny sposób przetwarzane lub z chwilą, gdy ich dalsze przechowywanie będzie w inny sposób zabronione prawem.
Dla celów wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przechowujemy Państwa dane przez czas wskazany w takich przepisach, np. dla celów podatkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło takie zdarzenie podatkowe.
11. Mają Państwo prawo:
a. żądać dostępu do swoich danych osobowych;
b. żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
c. żądać usunięcia swoich danych osobowych;
d. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e. wykonywać prawo do przenoszenia danych;
f. sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych osobowych
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie na adres ws@linnoce.pl lub pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.
Mają Państwo prawo złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.